Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

Έχοντες υπ'όψη : 1. Τις διατάξεις του Νόμου 1026/80 περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Νόμο 1425/84 και 2. Την από 04-03-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου:

 

                                                              Καλούμε

Όλα τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λέσβου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Απριλίου 2022, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 09:00 πρωινή, στο ξενοδοχείο "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ" (στη Βαρειά), με τα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση για την δράση του Δ.Σ.

2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού των ετών 2019-2020-2021

3. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

4. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

5. Διάφορες ανακοινώσεις

6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή: α) επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και ενός (1) εκπροσώπου για την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.