Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΕΣΠΑ

Ιστοσελίδα για ΕΣΠΑ 2014-2020:  http://espaergasia.gr/?p=33922

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020

Προϋποθέσεις για χρηματοδότηση έως 100%

που αφορούν και στην ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι Οδοντίατροι Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, με σκοπό την έναρξη (όσον αφορά ανέργους) ή την υποστήριξη (όσον αφορά επαγγελματίες), της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ø      Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Ø      Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.

Ø      Να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Ø      Nα συμμετέχουν στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.

Ø      Η επαγγελματική δραστηριότητα να αφορά επιλέξιμες κατηγορίες επιχ/κών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

Ø      Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ø      Να μην έχουν λάβει άλλες ενισχύσεις (ήσσονος σημασίας) ποσού μεγαλύτερου από 175.000 ευρώ κατά την τελευταία τριετία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για παραγωγικό εξοπλισμό, θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωσης της επένδυσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Οι προτάσεις μπορεί να έχουν προϋπολογισμό από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης είναι 100% του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.

Για την έγκριση των Προτάσεων θα εξεταστούν μεταξύ των άλλων και εισοδηματικά κριτήρια των φυσικών προσώπων που θα υποβάλλουν τις προτάσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ü      Επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας),

ü      Λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),

ü      Έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),

ü      Δαπάνες προβολής και δικτύωσης,

ü      Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),

ü      Γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),

ü      Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,

ü      Αμοιβές τρίτων (συμβούλων).

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (17.500.000 €), ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ