Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Καθιέρωση της οδοντιατρικής ειδικότητας

 

Άρθρο 1

 

Καθιέρωση οδοντιατρικής ειδικότητας

 Καθιερώνεται ως ειδικότητα της οδοντιατρικής επιστήμης η Χειρουργική Στόματος.

 Χειρουργός Στόματος είναι ο Οδοντίατρος που έχει τη θεωρητική και κλινική

 επιστημονική κατάρτιση πάνω σε όλο το φάσμα που καλύπτει η Χειρουργική

 Στόματος και την οποία απέκτησε παρακολουθώντας τα οργανωμένα

 προγράμματα ειδίκευσης στις-Οδοντιατρικές Σχολές του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ ή σε

άλλα Νοσοκομειακά η μη εκπαιδευτικά κέντρα αναγνωρισμένα για το σκοπό αυτό.

 Άρθρο 2

 Απαιτούμενες προϋποθέσεις

 Επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος για την απόκτηση της

 ειδικότητας της Χειρουργικής Στόματος απαιτούνται:

 α)Αδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντίατρου από Ελλάδα η χώρα της EE

 β) Τριετής παρακολούθηση στα αναγνωρισμένα από το

 Υπ. Υγείας

Προγράμματα

Ειδίκευσης των Οδοντιατρικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και επιτυχή συμμετοχή

 σε εξετάσεις στην επιτροπή του Υπουργείου Υγείας,

 ή γ) Επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση 3ετούς προγράμματος ειδίκευσης σε

 Νοσοκομειακά κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας ή ενδεχομένως σε ίδρυμα υγείας,

 αναγνωρισμένα για τον σκοπό αυτό από τους αρμόδιους φορείς της χώρας η οποία

 περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα κατά

 πλήρη απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών και συνεπάγεται προσωπική συμμετοχή του

 εκπαιδευομένου στις κλινικές δραστηριότητες και τις εν γένει ευθύνες του εκάστοτε

 ιδρύματος υπό την εποπτεία αρμόδιων αρχών.

 Άρθρο 3

 Εκπαιδευτικά κέντρα

 1.Η εκπαίδευση των οδοντιάτρων για την απόκτηση της ειδικότητας της Χειρουργικής

 Στόματος παρέχεται από τα Τμήματα Οδοντιατρικής ΑΠΘ και ΕΚΠΑ, μέσω των αντιστοίχων,

 τριετούς διάρκειας, προγραμμάτων ειδίκευσης, υπό την εποπτεία και ευθύνη'των

αρμόδιων εκπαιδευτών, κατόχων της ειδικότητας, ύστερα από έγκριση του Υπ. Υγείας.

2. Η ανάγκη και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και άλλων εκπαιδευτικών κέντρων μπορεί

να γίνει με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από Γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ.

Άρθρο 4

 Σύσταση θέσεων

 1. Ο αριθμός των θέσεων ειδίκευσης πανελληνίως και ανά Εκπαιδευτικό Κέντρο

 καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ.

 2. Προκειμένου το ΚΕΣΥ να γνωμοδοτήσει για τον αριθμό των θέσεων ειδίκευσης

 πανελληνίως και ανά Εκπαιδευτικό Κέντρο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σχετικές

 εισηγήσεις της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ,των Οδοντιατρικών Σχολών της

 χώρας και των λοιπών Εκπαιδευτικών Κέντρων σχετικά με: α) τις ανάγκες του πληθυσμού

 Τελικό κείμενο ΔΣ 17-4-2015

 για οδοντιάτρους κάθε ειδικότητας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνώς αποδεκτά

 επιστημονικά δεδομένα και σε συνδυασμό με τον υγειονομικό χάρτη της χώρας, β) τις

 δυνατότητες των Εκπαιδευτικών Κέντρων για επαρκή κλινική άσκηση .

Άρθρο 5

 Κριτήρια εισαγωγής στην εκπαίδευση

 1. Για την εισαγωγή των υποψηφίων οδοντιάτρων σε Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη

 Χειρουργική Στόματος θα πρέπει υποχρεωτικά να ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:

 α) Να είναι κάτοχος Πτυχίου Τμήματος Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγούς

 αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής, με αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από

 αρμόδια αρχή της ημεδαπής.

 β) Να έχει άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος από την Ελλάδα

 γ) Να έχει αποδεδειγμένη οδοντιατρική κλινική εμπειρία που προσμετράται μόνο έπειτα

 από την απόκτηση του πτυχίου της Οδοντιατρικής.

 δ) Να έχει επιτύχει σε εξετάσεις σε ειδική εξεταστική επιτροπή για την επιλογή

 ειδικευομένων για την ειδικότητα της Στοματικής Χειρουργικής.

 2. Η εξεταστική επιτροπή για την επιλογή των ειδικευομένων στη Στοματική Χειρουργική θα

 πρέπει να αποτελείται από ένα μέλος ΔΕΠ της Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ κάτοχο της ειδικότητας,

 ένα μέλος ΔΕΠ της Οδοντιατρικής ΑΠΟ κάτοχο της ειδικότητας και έναν οδοντίατρο που

 προτείνει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

 3. Ο καθορισμός των υπολοίπων κριτηρίων καθώς και ο τρόπος αξιολόγησής και

 βαθμολόγησης του συνολικού βιογραφικού του υποψηφίους καθορίζεται από το εκάστοτε

 Εκπαιδευτικό Κέντρο .

 Άρθρο 6

 Εκπαιδευτικό αντικείμενο

 Η εκπαίδευση στη Χειρουργική Στόματος θα παρέχεται μέσω του αντίστοιχου

 τριετούς Προγράμματος ειδίκευσης πλήρους παρακολούθησης. Ο σκοπός του

 εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών είναι να κατευθύνει και να επιτύχει την

 κατάρτιση του Στοματικού Χειρουργού στο βασικό επίπεδο γνώσεων, ικανότητας

 και ανάπτυξης δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν ειδικό.

 Άρθρο 7

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης

 1. Κύριες κατευθύνσεις

 Ιατρό βιολογικά και οδοντοστοματολογικά μαθήματα κατάλληλου επιπέδου.

 Επέκταση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την προπτυχιακή εκπαίδευση.

 Κλινική πρακτική, στη λήψη ιστορικού, στην πρόληψη, στη διάγνωση, στο

 σχεδιασμό και διεκπεραίωση της θεραπείας, στη σύνδεση και αντιμετώπιση

 του προβλήματος σε σχέση με το ιατρικό ιστορικό, καθώς και στον έλεγχο και

 διαχείριση του πόνου του άγχους και των επειγουσών συστηματικών

 καταστάσεων.

 Εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών.

 Εμπέδωση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων ικανών να βοηθήσουν στην

 απόκτηση των απαραίτητων κλινικών δεξιοτήτων.

 Τελικό κείμενο ΔΣ 17-4-2015

 2. Ύλη εκπαιδευτικού προγράμματος.

 Ως ύλη εκπαίδευσης ορίζεται η εξής:

 - Διδασκαλία βασικών ιατροβιολογικών μαθημάτων: Ανατομική του

 κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος και τραχήλου, βασικά στοιχεία

 Φαρμακολογίας Βιολογίας και Γενετικής καθώς και Ιστολογία και

 Παθολογία Στόματος και στοιχείων της στοματικής κοιλότητας

 (βλεννογόνου, δοντιών και οστού).

 - Βασικές αρχές Βιοστατιστικής.

 - Μεθοδολογία εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

 - Λήψη, καταγραφή και αξιολόγηση ολοκληρωμένου ιατρικού και

 οδοντιατρικού ιστορικού - Κλινική σημειολογία.

 - Ιατρική νομολογία και δεοντολογία, ενήμερη συγκατάθεση ασθενούς,

 αστική ευθύνη και ιατρικό απόρρητο.

 - Μέθοδοι διάγνωσης των ανωμαλιών, βλαβών, νοσημάτων και παθήσεων

 των οδόντων, του στοματικού βλεννογόνου, των γνάθων και των γύρω

 ιστών.

 - Δυνατότητα αναγνώρισης κλινικών εκδηλώσεων συστηματικών νοσημάτων

 στις παραπάνω περιοχές.

 - Διαχείριση και ερμηνεία των τεχνικών της τοπικής αναισθησίας,

 συμπεριλαμβανομένων της φαρμακολογίας, της φαρμακοκινητικής και του

 μηχανισμού δράσης των τοπικών αναισθητικών φαρμάκων.

 - Ασηψία-Αντισηψία-Αποστείρωση.

 - Οργάνωση Χειρουργείου - Εξοικείωση με τα χειρουργικά εργαλεία και

 υλικά.

 - Αντιμικροβιακή θεραπεία στη Χειρουργική Στόματος.

 - Ερμηνεία ακτινογραφιών (συμβατικής και αξονικής υπολογιστικής

 τομογραφίας) - Ακτινοδιαγνωστική

 - Χειρουργική εξαγωγή οδόντων και υπολειμματικών ριζών, γνώση της

 παθολογίας και αντιμετώπισης των συναφών επιπλοκών,

 συμπεριλαμβανομένης της στο ματο κολπική ς επικοινωνίας.

 - Χειρουργική εξαγωγή ή αποκάλυψη των εγκλείστων οδόντων, μονίμων και

 νεογιλών, συμπεριλαμβανομένων της εμφύτευσης και μεταφύτευσης

 δοντιών.

 - Εγχειρητική των μαλακών ιστών της στοματογναθικής περιοχής, όπως

 πλαστική χειρουργική χαλινών και προστομιακής αύλακας, αφαίρεση

 καλοηθών όγκων του στοματικού βλεννογόνου και του ουλώδους ιστού.

 - Περιακρορριζική χειρουργική

 - Διαχείριση οδοντοφατνιακού τραύματος.

 - Εξοικείωση με τη διάγνωση κακώσεων ή ανωμαλιών που επεκτείνονται ή

 αφορούν ευρύτερη γναθοπροσωπική περιοχή, ώστε να παραπεμφθούν

 κατάλληλα.

 Τελικό κείμενο ΔΣ 17-4-2015

 - Οδοντοφατνιακή χειρουργική σε σχέση με ορθοδοντική θεραπεία

 - Διαχείριση των οδοντογενών και όλων των άλλων στοματικών λοιμώξεων.

 - Εξοικείωση με τη διάγνωση εκτεταμένων τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων

 ώστε να παραπεμφθούν κατάλληλα.

 - Προπροσθετική χειρουργική μαλακών και σκληρών ιστών της στοματικής

 κοιλότητας

 - Λήψη βιοψίας ενδοστοματικά.

 - Στοματική χειρουργική σε ασθενείς με ιατρικά προβλήματα.

 - Εξοικείωση με το νοσηλευόμενο (κλινήρη) ασθενή.

 - Δυνατότητα αντιμετώπισης επειγόντων συστηματικών επιπλοκών στο

 οδοντιατρείο, συμπεριλαμβανομένης και της πιστοποίησης για διαχείριση

 της βασικής υποστήριξης της ζωής (ΚΑΡΠΑ).

 - Διαχείριση ενδοστοματικών καλοήθων κυστικών σχηματισμών σκληρών και

 μαλακών ιστών.

 - Διαχείριση των καλοήθων παθήσεων των σιελογόνων αδένων με

 ενδοστοματικές τεχνικές και εξοικείωση με τη διάγνωση και τη θεραπεία

 άλλων ασθενειών των σιελογόνων αδένων

 - Τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων

 συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών της κατευθυνόμενης ιστικής

 αναγέννησης, της διαχείρισης των μαλακών ιστών καθώς και των τεχνικών

 ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου.

 - Κατάλληλος έλεγχος πόνου και άγχους, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης

 των τεχνικών της ενσυνείδητης καταστολής.

 - Διαχείριση του στοματοπροσωπικού πόνου συμπεριλαμβανομένων των

 κροταφογναθικών δυσλειτουργιών

 - Κλινική διάγνωση του καρκίνου του στόματος ή δυνητικά κακοήθων

 ασθενειών και εξοικείωση με τη διαχείρισή τους για κατάλληλη

 παραπομπή

 - Διάγνωση παθήσεων του στοματικού βλεννογόνου και κατάλληλη

 παραπομπή.

 3. Μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος

 Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να

 διαθέτει τις παρακάτω ικανότητες:

 - Δυνατότητα καταγραφής του ιατρικού ιστορικού του ασθενή.

 - Διεξαγωγή μιας ενδελεχούς και κατάλληλης αξιολόγησης και εξέτασης, τόσο

 ενδοστοματικά όσο και εξωστοματικά συμπεριλαμβανομένης και της ΚΓΔ και

 των τραχηλικών λεμφαδένων, σε σχέση πάντα με τις αναφορές του ασθενή.

 Ικανότητα διάγνωσης, ή ικανότητα διαφορικής διάγνωσης και τελικού

 σχεδιασμού της θεραπείας της πάθησης, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα

 στοιχεία από την προηγούμενη εξέταση, αλλά και την άποψη και επιθυμία

 του ασθενή και πάντα με γνώμονα το όφελος του.

 Τελικό κείμενο ΔΣ 17-4-2015

 - Δυνατότητα αναγνώρισης των παραγόντων του οδοντιατρικού, ιατρικού και

 κοινωνικού ιστορικού που ενδέχεται να σχετίζονται με την παρούσα

 κατάσταση, αλλά και με ενδεχόμενη ανάπτυξη σοβαρών συστηματικών

 καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατά τη θεραπεία.

 Η δυνατότητα σωστής επιλογής παραπομπής του ασθενή για κατάλληλες

 ακτινολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις και στη συνέχεια σωστής

 ερμηνείας αυτών.

 Η δυνατότητα αναγνώρισης των ατομικών ορίων ώστε, κατά περίπτωση, να

 απαιτηθεί πιθανή συνεργασία με άλλες ειδικότητες ή κατάλληλη

 παραπομπή του ασθενή.

 Δυνατότητα εκτίμησης των δοντιών εκείνων που απαιτούν εξαγωγή και

 εκείνων που μπορούν να αποκατασταθούν.

 - Δυνατότητα διάκρισης περιπτώσεων με πιθανή ανάπτυξη διεγχειρητικών και

 μετεγχειρητικών σοβαρών ή μη επιπλοκών.

 Δυνατότητα λεπτομερούς και κατανοητής ενημέρωσης του ασθενή

 Δυνατότητα επιλογής και πραγματοποίησης των ενδεδειγμένων τεχνικών

 ελέγχου του πόνου και η ικανότητα αντιμετώπισης, εκτός νοσοκομειακού

 περιβάλλοντος, των επειγόντων περιστατικών και της βασικής υποστήριξης

 της ζωής, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διεθνώς κατευθύνσεις.

 - Δυνατότητα ασφαλούς χειρουργικής διαδικασίας, τόσο υπό τοπική, όσο και

 υπό γενική αναισθησία, σε όλο το φάσμα της στοματικής χειρουργικής

 βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της

 ασηφίας και αντισηψίας, αλλά και με δυνατότητα αναγνώρισης,

 αντιμετώπισης και αποκατάστασης των επιπλοκών που δυνατόν να

 προκύψουν.

 - Δυνατότητα γνώσης και επιλογής των ενδείξεων για θεραπεία με οδοντικά

 εμφυτεύματα και ανάπτυξη ικανότητας διάκρισης και πραγματοποίησης

 όλων των ενδεδειγμένων προεγχειρητικών και εγχειρητικών πρωτοκόλλων

 και με συνεργασία άλλων ειδικοτήτων.

 - Δυνατότητα αναγνώρισης και χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με

 βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

 Δυνατότητα διάκρισης βασικών διαφοροδιαγνωστικών στοιχείων μεταξύ

 καλοήθων και κακοήθων βλαβών και σωστής διεξαγωγής βιοψίας.

 - Χορήγηση κατάλληλων μετεγχειρητικών οδηγιών - Επιλογή φαρμακευτικής

 αγωγής κατά περίπτωση - Επανέλεγχος με δυνατότητα διάκρισης

 υποτροπών και αντιμετώπιση αυτών.

 Άρθρο 8

 Χρόνος εκπαίδευσης

 Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κατανέμεται σε 6 εκπαιδευτικά εξάμηνα των 30

 πιστωτικών μονάδων έκαστο και περιλαμβάνει για όλους τους εκπαιδευόμενους

 Τελικό κείμενο ΔΣ 17-4-2015

 διδασκαλία, διαγνωστικές συνεδρίες, κλινικές εξετάσεις, συνεδρίες θεραπείας σε

 ένα πλήρες εύρος περιπτώσεων, καθώς και χρόνο έρευνας και μελέτης.

 - Τα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση, κλινική

 άσκηση και έρευνα στη Χειρουργική Στόματος, αλλά και στη θεωρητική

 κατάρτιση στα συγγενικά με αυτήν μαθήματα, καθώς και στις βασικές

 ιατροβιολογικές επιστήμες.

 - Τα επόμενα τρία εξάμηνα περιλαμβάνουν κλινική άσκηση και έρευνα στη

 Χειρουργική Στόματος, τρίμηνη κλινική εκπαίδευση σε κατάλληλα

 νοσοκομεία ή άλλα εγκεκριμένα για το σκοπό αυτό θεραπευτικά κέντρα

 υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή κατόχου της ειδικότητας της Χειρουργικής

 Στόματος. Ο ειδικευόμενος περατώνει την εκπαίδευσή του με την

 παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

 Άρθρο 9

 Αριθμός χειρουργικών πράξεων

 Ο αριθμός των κατ' ελάχιστο χειρουργικών πράξεων που εκτελεί ο ειδικευόμενος

 είναι συνολικά 200 και κατανέμονται ως έξης:

 - 60 εξαγωγές έγκλειστων δοντιών ή ριζών και ημιεγκλείστων δοντιών.

 - Τοποθέτηση 30 οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων, εκ των

 οποίων τα 10 με εφαρμογή κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης.

 -5 ανοικτές ανυψώσεις του εδάφους του ιγμορείου με ή χωρίς τοποθέτηση

 οδοντικών εμφυτευμάτων.

 - 10 ακρορριζεκτομές.

 - 10 χειρουργικές αποκαλύψεις δοντιών για ορθοδοντικούς λόγους.

 - 10 επεμβάσεις σε κύστεις των γνάθων.

 - 10 προπροσθετικές επεμβάσεις φατνιακών αποφύσεων ή αφαίρεση οστικών

 ογκωμάτων.

 - 15 επεμβάσεις διευθέτησης των μαλακών ιστών, όπως πλαστική των

 χαλινών εμβάθυνση προστομιακής αύλακας και αφαίρεση καλοήθων

 εξεργασιών του στοματικού βλεννογόνου.

 - 15 περιπτώσεις αντιμετώπισης οδοντογενών λοιμώξεων.

 - 20 περιπτώσεις οδοντοφατνιακής χειρουργικής σε ασθενείς με σοβαρά

 συστηματικά νοσήματα, σε ασθενείς υπό αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή

 αγωγή και σε ασθενείς υπό χρόνια λήψη διφωσφονικών φαρμάκων.

 - 2 λήψεις βιοψίας.

 - 3 καθετηριασμούς για σιαλα- δενογραφία.

 Άρθρο 10

 Μέθοδοι αξιολόγησης ειδικευομένου

 Τελικό κείμενο ΔΣ 17-4-2015

 1. Για κάθε ειδικευόμενο τηρείται «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης», στο οποίο

 καταγράφεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η

 πρόοδος του. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει τους βαθμούς των

 βασικών ιατροβιολογικών και των ειδικών οδοντοστο- ματολογικών

 μαθημάτων, την αξιολόγηση της κλινικής/ εργαστηριακής του άσκησης, το

 βαθμό της διπλωματικής του εργασίας, καθώς και κάθε άλλη επιστημονική

 δραστηριότητα του ειδικευομένου (π.χ. δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις κατά τη

 διάρκεια της εκπαίδευσης του). Τέλος, γίνεται υποχρεωτικά λεπτομερής

 καταγραφή των οδοντιατρικών πράξεων, που ο ειδικευόμενος εκτέλεσε κατά

 τη διάρκεια της εκπαίδευσής του.

 2. Η τήρηση του Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης πραγματοποιείται από τον

 Υπεύθυνο του Εκπαιδευτικού κέντρου και είναι υποχρεωτική.

 Συμπληρώνεται με ευθύνη του Υπευθύνου τόσο από τον ίδιο όσο και από

 τους υπόλοιπους εκπαιδευτές του κέντρου.

 3. Ο ειδικευόμενος δικαιούται να λαμβάνει γνώση των σχολίων, που

 εγγράφονται στο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 11

 Απονομή του τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας

 1. Ο τίτλος της οδοντιατρικής ειδικότητας απονέμεται από την Ελληνική

 Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση του

 Προγράμματος Ειδίκευσης στις Οδοντιατρικές Σχολές του ΕΚΠΑ και του

 ΑΠΟ, η απόκτηση του τίτλου ειδίκευσης στη Χειρουργική Στόματος και η

 επιτυχής συμμετοχή του ειδικευομένου σε εξετάσεις σε αρμόδια για

 τούτο Εξεταστική Επιτροπή.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ., που

 εκδίδεται μετά από προτάσεις των δύο Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας

 και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας συνιστάται τριμελής

 Εξεταστική Επιτροπή για την οδοντιατρική ειδικότητα. Υποχρεωτικά δύο

 μέλη προκύπτουν από την πρόταση των δύο Οδοντιατρικών Σχολών τα

 οποία θα πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή

 Καθηγητή κατόχου της οικείας ειδικότητας και ένα μέλος προκύπτει από

 την πρόταση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας το οποίο θα

 πρέπει να είναι οδοντίατρος. Η θητεία της Εξεταστικής Επιτροπής είναι

 τριετής.

 3. Οι εξετάσεις διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κατά τους μήνες

 Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο και είναι προφορικές. Τόπος

 διεξαγωγής των εξετάσεων μπορεί να οριστεί η Αθήνα ή η θεσσαλονίκη

 κατόπιν σχετικής απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής η οποία πρέπει

 να ανακοινωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις εξετάσεις.

 Τελικό κείμενο ΔΣ 17-4-2015

 4. Η βαθμολογία της επιτροπής (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα) αποτελεί την

 τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται

 υπόψη: α) οι προφορικές εξετάσεις και β) οι καταχωρήσεις και οι

 παρατηρήσεις στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης».

 5. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να

 προσέλθουν σε επόμενες. Όσοι αποτυγχάνουν για τρίτη φορά,

 προκειμένου να προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, δύνανται για μια

 φορά να επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους για έξι μήνες και

 επανατοποθετούνται ως υπερά-ριθμοι στα Εκπαιδευτικά Κέντρα όπου

 εκπαιδεύτηκαν, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται προς τον

 Υπεύθυνο του Εκπαιδευτικού Κέντρου.

 Αρθρο 12

 Μεταβατικές διατάξεις

 Α. Έως και έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν δικαίωμα να

 υποβάλλουν προς την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αίτηση για την

 απονομή του τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας της Χειρουργικής

 Στόματος οι κάτωθι:

 I. Χωρίς εξετάσεις:

 • α) Οι Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και

 Λέκτορες του Εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής,

 Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας του Οδοντιατρικού

 Τμήματος ΑΠΟ.

 • β) Οι Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και

 Λέκτορες των Εργαστηρίων Στοματικής και Γναθοπροσωπικής

 Χειρουργικής του ΕΚΠΑ και ΑΠΟ. Επίσης οι μόνιμοι Επιστημονικοί

 Συνεργάτες που υπηρετούν στα ως άνω Εργαστήρια τουλάχιστον επί μία

 δεκαπενταετία.

 • γ) Όσοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητας σε αναγνωρισμένα

 πανεπιστημιακά ή νοσοκομειακά ιδρύματα χωρών της EE μετά 3ετή

 τουλάχιστον πλήρη μεταπτυχιακή ειδίκευση, με τη διαδικασία της

 αυτόματης αναγνώρισης, μετά από σχετική αίτηση και υποβολή των

 κατάλληλων δικαιολογητικών προς την Ελληνική Οδοντιατρική

 Ομοσπονδία.

 • δ) Όσοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητας Στοματικής και

 Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ή

 νοσοκομειακά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού και εφ' όσον

 επιλέξουν να είναι εγγεγραμμένοι μόνο στον οικείο Οδοντιατρικό

 Σύλλογο και να ασκούν κατ' αποκλειστικότητα το Οδοντιατρικό

 επάγγελμα και την ειδικότητα της Χειρουργικής Στόματος.

 Β. Έως και έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος και τον ορισμό της

 τριμελούς επιτροπής εξετάσεων έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προς την

 Τελικό κείμενο ΔΣ 17-4-2015

 Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αίτηση για εξετάσεις, σύμφωνα με το

 άρθρο 7 του Παρόντος ΠΔ και την απονομή, μετά την επιτυχία σε αυτές του

 τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας της Χειρουργικής Στόματος οι κάτωθι:

 II. Με εξετάσεις:

 • α) Όσοι έχουν τον μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης στην κατεύθυνση της

 Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρ. Εμφυτευματολογίας και

 Ακτινολογίας του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΑΠΟ μετά την περάτωση

 του αντίστοιχου θεσμοθετημένου τριετούς Προγράμματος

 Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 • β) Οσοι έχουν τον τίτλο εξειδίκευσης στη Χειρουργική Στόματος από

 αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού μετά από

 διετή τουλάχιστον Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και αποδεδειγμένη άσκηση

 της ειδικότητας τουλάχιστον επί τριετία.

 Ο χρόνος άσκησης τεκμηριώνεται, πριν τη συμμετοχή στις εξετάσεις,

 με την κατάθεση και παρουσίαση 20 τουλάχιστον περιστατικών ανά έτος

 που έχουν περατωθεί και οι επεμβάσεις των οποίων εμπίπτουν στο

 φάσμα του τύπου των επεμβάσεων που περιλαμβάνονται αντικείμενο της

 Χειρουργικής Στόματος ή με πιστοποιητικό νοσοκομείου ή άλλου

 αντίστοιχου θεραπευτικού κέντρου ή νοσηλευτικής μονάδας, τα οποία

 διαθέτουν τμήματα για αντιμετώπιση περιστατικών που εμπίπτουν στο

 θεραπευτικό φάσμα της Χειρουργικής Στόματος και στα οποία

 συμμετείχε.

 • γ) Επίσης οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης

 Παθοβιολογίας Στόματος με πιστοποιητικό κλινικής εξειδίκευσης στην

 Στοματική Χειρουργική με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική της

 Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

  

(Πρόσφατα διαμορφωμένο καϋεστώς

από τον Ιούλιο 2014.)

 • δ) Οσοι έχουν περατώσει μεταπτυχιακή εκπαίδευση επί διετία στην

 Κατεύθυνση της Μικρής Χειρουργικής Στόματος, Ακτινολογίας και

 Αναισθησιολογίας του Οδοντιατρικού Τμήματος ΑΠΟ, σύμφωνα με το

 πρόγραμμα που θέσπισε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Εδικής

 Σύνθεσης, το Οδοντιατρικό Τμήμα του ΑΠΟ (Γ.Σ. 101/19-2-1993) και οι

 οποίοι στη συνέχεια εκπόνησαν Διδακτορική Διατριβή στο αντικείμενο

 της Χειρουργικής Στόματος με ενεργό και συνεχή συμμετοχή στο

 αντίστοιχο κλινικό και ερευνητικό έργο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης

 τόσο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Διατριβής, όσο και στη

 συνέχεια τουλάχιστον επί πενταετία. Τα παραπάνω θα βεβαιώνονται από

 τη Γραμματεία του Τμήματος και τον Υπεύθυνο της Κατεύθυνσης.

 Οι εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας

 της Χειρουργικής Στόματος, γίνονται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, κατ'

 ανάλογη εφαρμογή των όσων προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του

 παρόντος ΠΔ.

 Αρθρο 13

 Στον Υπουργό Υγείας ... αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος

 διατάγματος