Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 
Την 30/4/2013 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας συνάντηση της Ομάδας
Εργασίας με αντικείμενο την υλοποίηση του άρθρου 4 της Κοινοτικής Οδηγίας 24/2011, σύμφωνα με την οποία (και σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9/3/2011) το κάθε Κράτος-Μέλος της ΕΕ, στο έδαφος του οποίου παρέχεται Θεραπεία, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ μεταξύ αλλων - λαμβάνοντας υπόψη τις Αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα, της ισότητας και της αλληλεγγύης "ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ή εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση που είναι ισοδύναμη ή ουσιαστικά συγκρίσιμη ως προς το σκοπό της και κατάλληλη για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου"!

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας (κ. Καρολίνα Χριστίνα Πέρες - Υπεύθυνη του Τμήματος ΕΕ και Νομοθετικής Εναρμόνισης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας) η ρύθμιση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, το οποίο σημαίνει πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ΚΑΘΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ που ασκεί το λειτούργημα... στη χώρα, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ως φυσικό πρόσωπο ή με βεβαίωση λειτουργίας Οδοντιατρείου που έχει εκδοθεί σε νομικό πρόσωπο, ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και σε συνδυασμό με το άρθρο 21 της ίδιας Οδηγίας, το οποίο παραγγέλει τα Κράτη-Μέλη να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την Οδηγία αυτή μέχρι τις 25/10/2013, επιβάλλεται οι όποιες ενέργειες να γίνουν τάχιστα!

Είναι ξεκάθαρο πως μετά την χρόνια υπερφορολόγηση των ελευθεροεπαγγελματιών υγειονομικών, συνεπώς και των Οδοντιάτρων, την επιβολή του "χαρατσιού" και την διαιώνιση της εισφοράς αλληλεγγύης, την απαράδεκτη επιβολή του χαρατσιού για το Ακτινολογικό και το "Δημόκριτο", την επερχόμενη διαχείριση των μολυσματικών, τώρα έρχεται να επιβληθεί και η υποχρέωση της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης!!!