Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ενημερωτική εγκύκλιος προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους

Αριθμ. Πρωτ: 559 Φ:43, Απόβλητα
Αθήνα 22 Απριλίου 2013

 

Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωστοποιούμε το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω διεύθυνση συμφωνεί με τις προτάσεις της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και το αποστέλλει στην ΥΠΕΚΑ, Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχ. Στερεών Αποβλήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αποκομιδή των οδοντιατρικών αποβλήτων, της οποίας κεντρικός κορμός θα είναι οι προτάσεις της Ε.Ο.Ο.

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ

10-APR-2013 10109 FROM:YPOYRGEΙΟ Υ.Κ.ft-D'NS 2105236046 TO: 210f;«ci3£7 Γ5 Κ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΙ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση

ταχ Κωδικός

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

FAX

ΘΕΜΑ:

Σχετ.:

Αριστοτέλους

17104 33

Χαλαζωνπης Π.

Κορωναίου Κ.

210 5230083

210 5248767

210 5236046

Αθήνα

Αρ, Πρι»τ.:ΔΥΓ2/Γ. Π· 17302

Προς

 

: ΥΠ6ΚΑ

Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος

Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Τμήμα Διαχ. Στερεών Αποβλήτων

Πατησίων 147

Π 251 Αθήνα

Ο6οντιατρικά Απόβλητα

1) Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012) «Μέτρα και όροι για τη

διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».

2) Το με αρ. πρωτ. 164/Φ45/7-2-13 έγγραφο της Ελληνικής

Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Σας διαβιβάζουμε:, συνημμένα το σχετικό (2) έγγραφο της Ελληνικής

Οδοντιατρικής j2iuoanov6la^ καΐ-'τταρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ως

εκδούσα αρχή της οχετικής ,(Λ) ΚΥΑ

#

, και την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας.

οναψορικά με την πρόταση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, θα

ήταν δυνατόν να περιοριστεί και να επικεντρωθεί το μέτρο της διαχείρισης των

παραγόμενων από οδοντιατρεία απορριμμάτων στις παρακάτω κατηγορίες ;

α) αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες, νυστέρια, εγγλυφίδες, τεχνητά τοιχώματα )

β) μολυσμένα είδη μίας χρήσης (στόμια χειρουργικών αναρροφήσεων

σιελαντλίων, αιματηρά οθάνια χειρουργικού πεδίου, εμφανώς αιματηρά

γάντια)

γ) παγίδες αμαλγάματος

6) ακτινογραφικά υγρά

Για τα λοιπά θέματα που αναφέρονται στο σχετικό (2) έγγραφο, θεωρούμε ως

απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των

οδοντιατρείων τις κάτωθι :

Α) την συστηματική συλλογή των αποβλήτων και την αποθήκευσή τους

σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ.3 παραγρ. 3.1.3 του παραρτήματος I της

σχετικής ΚΥΑ

Β) την σύναψη σύμβασης μεταξύ των οδοντιατρείων και αδειοδοτημένων

φορέων μεταφοράς και διαχείρισης ΑΥΜ (Αποβλήτων Υγειονομικών

Μονάδων)

Γ) την τήρηση όσων γενικών προδιαγραφών διαχείρισης του Παραρτήματος

1 της σχετ. (1) ΚΥΑ αφορούν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα (ττ,χ. κοτά τη

συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων εκτός του οδοντιατρείου αυτά θα

πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης, κατάλληλη

σήμανση και συσκευασία των αποβλήτων, τήρηση μητρώου αποβλήτων

από τον παραγωγό κλπ).

Η Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Θεμιστοκλέους 38

106 78 Αθήνα

ΧΡ. Π ΑΠ ΑΝΙΚΟΛΑΟ Υ

4.

 

Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας ^ v l f o v

Υγείας και Ποιότητας Ζωής

5. ΔΥΓ2